دبیرخانه

دبیرخانه کنگره مسئول امور ارتباطی، تبلیغاتی و برگزاری جلسه‌های شورای سیاست‌گذاری و کمیتة راهبری کنگره را برعهده دارد. مسئول کمیته همایش‌های انجمن، رئیس دبیرخانه کنگره نیز محسوب می‌شود.

 وظایف

1) برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌های شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های راهبری، علمی، اجرایی و غیره؛

2) ارسال دعوتنامه‌های شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های راهبری، علمی و اجرایی؛

3) برگزاری جلسه‌های شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های راهبری، علمی و اجرایی؛

4) صدور گواهی‌ به تقاضای کمیته های علمی و اجرایی.